Παλαιό Ημερολόγιο :
04/06/2024
Νέο Ημερολόγιο :
17/06/2024
Lang1 Lang2 Lang3 Lang4 Lang4

KATHGORIES

Τί νά ἀνταποδώσω εἰς τόν Κύριον διά ὄλα ἐκεῖνα πού μοῦ ἐχάρισεν;" (Ψαλμ. 115, 12)Αἱ μεγάλαι εὐεργεσίαι τοῦ Θεοῦ. Ἁγίου Ἰωάνν

Αἱ μεγάλαι εὐεργεσίαι τοῦ Θεοῦ- Πνευματικό μαργαριτάρι Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

"Τί νά ἀνταποδώσω εἰς τόν Κύριον διά ὄλα ἐκεῖνα πού μοῦ ἐχάρισεν;" (Ψαλμ. 115, 12).

 Νά σκέπτεσαι ὅλα τά εὐεργετήματα τοῦ Θεοῦ πού ἔγιναν πρός ἐσένα εἰς ὅλην τήν ζωήν σου, καί ὁπωσδήποτε θά εὕρης πολλά νά σοῦ ἔγιναν, ὄχι μόνον εἰς ὅλην τήν ζωήν σου, ἀλλά καί ἐντός μιᾶς ἡμέρας· καί ἐάν ἤθελεν ὁ Θεός νά θέσῃ ἐμπρός μας ὅλας τάς εὐεργεσίας μέ τάς ὁποίας μᾶς εὐεργετεῖ καθημερινά, καί τάς ὁποίας ἀγνοῦμεν καί δέν γνωρίζομεν, δέν θά ἠμπορούσαμεν οὔτε νά τάς μετρήσωμεν.

Πόσοι δαίμονες περιφέρονται εἰς αὐτόν τόν ἀέρα; Πόσαι ἐνάντιαι δυνάμεις; Ἐάν μόνον ἐπέτρεπεν εἰς τούς δαίμονες νά μᾶς δείξουν τήν φοβεράν ἐκείνην καί ἀηδιαστικήν ὄψιν των, δέν θά τά ἐχάναμεν τά λογικά μας; Δέν θά ἐχανόμεθα; Δέν θά καταστρεφόμεθα; Ἀναλογιζόμενοι λοιπόν, ὅλα αὐτά καί τά ἁμαρτήματά μας, ὅσα διεπράξαμεν μέ τήν θέλησίν μας, καί ὅσα ἔγιναν ἐν ἀγνοίᾳ μας (καθόσον καί αὐτό δέν ἀποτελεῖ μικρόν δεῖγμα εὐεργεσίας πρός ἡμᾶς, τό νά μή τιμωρῇ ὁ Θεός καθημερινά διά τά πλημμελήματά μας), θά ἠμπορέσωμεν νά ἀγαπῶμεν τόν Θεόν.

 Διότι ὅταν κατανοήσης πόσας ἁμαρτίας διαπράττεις καθημερινά, πόσας εὐεργεσίας δέχεσαι καθημερινά, πόσην μακροθυμίαν ἀπολαμβάνεις, πόση ἄνεσιν, καί ὅτι ἐάν καθημερινά ὁ Θεός σέ ἐτιμωροῦσε δι' ὅλα αὐτά, δέν θά ήμποροῦσες οὔτε ἐλάχιστον χρόνον νά ζήσῃς, σύμφωνα μέ τόν Προφήτην πού λέγει: "Ἐάν Κύριε, Κύριε, ἐξετάσης μετά προσοχῆς τάς ἀνομίας μας ποῖος θά ἠμπορέσῃ νά σταθῇ ἐνώπιόν Σου;". Θά ἀποδώσῃς εἰς Αὐτόν εὐχαριστία καί δέν θά δυσανανσχετήσῃς διά κανένα ἀπό τά ὅσα σοῦ συμβαίνουν, ἀλλά ἔχει ὑπόψιν σου ὅτι καί ἄν ἀκόμα ὑποστῇς μύρια παθήματα, οὔτε ἔτσι εἶναι ἰσάξια ἡ ἀνανταπόδοσίς σου, καί ἐφόσον διακατέχεσαι ἀπό τέτοιας διαθέσεις θά ἀνάψῃ πάρα πολύ ὁ πόθος σου διά τόν Θεόν καί θά ἠμπορέσης σύμφωνα μέ τόν Προφήτην Δαβίδ νά λέγῃς: "Ὅπως ἡ διψασμένη ἔλαφος τρέχει μέ πόθον πρός τά πηγάς τῶν ὑδάτων, ἔτσι σέ ποθεῖ, Θεέ μου, ἡ ψυχή μου"...

 Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

Αγαπητοί φίλοι της σελίδας, παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και κόσμιοι στις εκφράσεις σας, με σεβασμό, κατανόηση και αξιοπρέπεια, προς τους συνανθρώπους μας, όπως αρμόζει σε λογικούς ανθρώπους, αλλά και σε ενσυνείδητους Χριστιανούς οι οποίοι κάνουν πράξη τον Ευαγγελικό λόγο, «Αγαπάτε αλλήλους». Φυλάξτε το στόμα σας, από λόγια περιττά, πικρόχολα, ανώφελα, ασκηθείτε στην προσευχή του Ιησού, εγκρατευθείτε και ο Κύριος θα σας περιβάλλει με το ανεκτίμητο δώρο της αγάπης Του. Οι απόψεις της ιστοσελιδας μπορεί να μην ταυτίζονται με τα περιεχόμενα του άρθρου. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο την ιστοσελιδα. Οι διαχειριστές της ιστοσελιδας δεν ευθύνονται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, γενικά και εναντίον των συνομιλητών ή των συγγραφέων. Μην δημοσιεύετε άσχετα σχόλια με το θέμα. Με βάση τα παραπάνω με λύπη θα αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε τα απρεπή και βλάσφημα σχόλια τα οποία δεν αρμόζουν στον χαρακτήρα και στο ήθος της σελίδας μας χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.