Παλαιό Ημερολόγιο :
10/02/2024
Νέο Ημερολόγιο :
23/02/2024
Lang1 Lang2 Lang3 Lang4 Lang4

KATHGORIES

Βοηθητικός πίναξ διαφόρων θανασίμων και συγγνωστών αμαρτημάτων (Του Αείμνηστου ιεροκήρυκα Δημήτριου Παναγόπουλου).

Βοηθητικός πίναξ διαφόρων θανασίμων και συγγνωστών αμαρτημάτων (Του Αείμνηστου ιεροκήρυκα Δημήτριου Παναγόπουλου).

Παραθέτομεν προς βοήθειαν των αγνοούντων, μέρος εκ του πλήθους των αμαρτημάτων, ίνα οι θέλοντες να εξομολογηθώσιν λεπτομερώς, ευρίσκουν τα παραπτώματα των και σημειώνοντας αυτά, οδηγούνται εις την πλήρη και καθαράν εξομολόγησιν.

Δι' αυτό εκτός των αμαρτημάτων που παραθέσαμεν ανωτέρω, άτινα ευρίσκονται εις την (Α'Κορ. στ'9-10) και εις την ('Αποκ' κα' 8) θα πρέπει να γνωρίζωμεν, ότι αμαρτίαι χρήζουσαι εξομολογήσεως είναι και αι κάτωθι:

Η Άρνησις του Θεού, η απιστία προς τα άγια Μυστήρια.

Τα μάγια (δέσιμο ανδρογύνων, ζώων κ.τ.τ.), λύσιμο αυτών εις την μάγισσαν.

Η χαρτού, η καφετζού, η γύφτισσα με την μοίρα. Το μέντιουμ, το τραπεζάκι, γενικά ο Πνευματισμός, ο υπνωτισμός.

Το εξόρκισμα με το πήδημα της φωτιάς εις τας 24 Ιουνίου, του Αγίου Ιωάννου,

Το να δέσης κόμβον τον Ιερέα,

Το να ενδυθείς μασκαράς ή ανδρικά ή γυναίκα ή το κορίτσι. (Δευτ. ΚΑ'5).

Το να έχεις επάνω σου φυλακτόν με δέρμα φυδιού ή δίκτυ ή αντίδωρον ή αστροπελέκι ή μπαρούτι ή προσωπίδα ή κοκκαλάκι της νυχτερίδας ή της καρδιάς ή πράσινη χάνδρα, με σταυρό ή φυλακτό ή πέταλο κ.λ.π.

Το να κυτάζης εις το πηγάδι ή εις τον καθρέπτην ή να βάλης κόλυβα ή κουφέτα εις το μαξιλάρι σου δια να ιδής ποιον ή ποίαν θα πάρης.

Το να πιστεύεις εις τας δεισιδαιμονίας, ότι δήθεν η Τρίτη έχει κακήν ώραν και δεν ταξιδεύεις και δεν αρχίζεις εργασίαν, το Σάββατον δεν τελειώνεις το ρούχο σου, την Παρασκευήν δεν πλένεις, δεν γνέθεις, δεν κτενίζεσαι, δεν παίρνεις το σαπούνι από το χέρι του άλλου, δεν ζυμώνεις.

Το ότι η κουκουβάγια φωνάζει ή ο κόραξ ή η κόττα ότι κάποιος θα πεθάνη ή όταν σε τρώγη το χέρι θα πάρεις χρήματα ή η μύτη σου θα φας ξύλον ή τα παπούτσια σου έπεσαν δίπλα θα ταξιδεύσης ή ανάποδα θα πάθης κακό.

Το να πιστεύης όταν έλθη αλογόμυγα ότι θα έλθη ξένος, όταν πέση τρίχα από το κεφάλι σου κάποιος θα έλθη, όταν πιστεύης εις το ποδαρικόν της πρωτομηνιάς και πρωτοχρονιάς ή ποιον θα ιδής το πρωί ή δεν πηγαίνεις μεγάλες ημέρες στο Κοιμητήριον.

Το ότι όταν η γάτα πλένεται θα βρέξη, και ότι δεν σκουπίζουν όταν φύγη κάποιος κ.τ.τ.

Όλα αυτά λέγονται δεισιδαιμονίαι και έχουν σχέσιν με τον Διάβολον και χρήζουν εξομολογήσεως (εκριζώσεως) ίνα μη κολασθώμεν. Ακόμη:

Όταν δεν δίδης το βράδυ φωτιά, γλυκάδι, κρισάρα, κάρβουνα, αυγά κ.τ.τ.

Όταν τρίβεις τα νύχια σου για να μαλώσουν άλλοι.

Όταν επότισες τον άνδρα σου ή την γυναίκα σου ή τα παιδιά σου ακάθαρτα πράγματα, δια να μη συχαίνωνται δήθεν, πράγματα που εμποδίζει η Εκκλησία.

Όταν έβαλες εις τον κλείδωνα ή εμπούκωσες το στόμα σου με νερό για να ακούσης ή ιδής ποίον ή ποία θα πάρης.

Όταν εκρέμασες Μάη στο σπίτι σου, λουλούδια με σκόρδα ή πέταλον ή πράσινες χάνδρες.

Όταν έσφαξες κόκκορα εις τα θεμέλια του σπιτιού σου ή εφασκέλωσες τους γονείς σου, τα παιδιά σου την γυναίκα σου τον άνδρα σου ή Ιερέα ή έσπασες το πιάτο από τα κόλλυβα του νεκρού ή που επλύναν αυτόν.

Όταν ορκίζεσαι εις το Ευαγγέλιον, εις τον Θεόν ή τα παιδιά σου, ή τα κόκκαλα των γονέων σου, ή εις την ζωήν σου, κλπ. ή έβαλες άλλον να ορκισθή είτε αλήθειαν είτε ψέμματα.

Όταν έταξες κάτι εις Άγιον ή εις τον Θεόν και δεν το πραγματοποίησες.

Όταν έταξες να γίνης Μοναχός ή Μοναχή και παρέβης την υπόσχεσίν σου κ.τ.τ είναι αμαρτία και χρήζουν εξομολογήσεως.


Αμαρτάνεις επίσης όταν χρησιμοποιείς λόγια της Αγίας Γραφής χάρην αστειότητος, όταν γογγύζεις εις την δυστυχίαν σου ή την ασθένειά σου κατηγορώντας τον Θεόν ως δήθεν άδικον.

Όταν βλασφημής Θεόν, Χριστόν, Παναγίαν, Σταυρόν, Αγίους, Πίστιν, Μυστήρια ή Άγιον.

Όταν βλασφημής γονείς, γυναίκα, άνδρα, παιδιά ή κατηράσθης αυτούς.

Όταν δεν πηγαίνης εις την Εκκλησίαν Κυριακάς ή εορτήν, Τετάρτην, Παρασκευήν ή Τεσσαρακοστήν ή ημέρας εν γένει νηστείας σμίγεσαι με την γυναίκα σου ή τον άνδρα σου.

Όταν ακάθαρτη ούσα (ως γυναίκα) άναψες το κανδήλι ή επήγες εις την Εκκλησίαν, ή ησπάσθης εικόνα ή έσμειξες με τον άνδρα σου.

Όταν παίζης, χορεύης ή τραγουδάς ή παρακολουθής αυτά κατ' εξοχήν Κυριακάς και εορτάς.

Όταν παίζης χαρτιά ή εις τον ιππόδρομον ή παρακολουθής αυτά.

Όταν καπνίζεις, μεθάς ή κάμνης εμετόν, καυγάδες ή βλασφημής κ.τ.τ.

Όταν πίνης καφέ ή τσιγάρο ή πίνης γάλα κ.τ.τ. προ της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς και αυτό γίνεται από μερικούς...αγίους ιεροψάλτας και από εκλησιαστικούς επιτρόπους ακόμη, νεωκόρους κλπ.

Όταν καταλύης Τετάρτας και Παρασκευάς και αγίας Τεσσαρακοστάς κρέας, οψάρια, αυγά, γάλα, βούτηρον, έλειον, όπου απαγορεύονται.

Όταν εργάζεσαι τας Κυριακάς κ.τ.τ.

Όταν ύβρισες ή εκτύπησες τους γονείς σου ή δεν τους βοηθής έχοντας χρείαν.

Όταν δεν τιμάς και δεν σέβεσαι τους διδασκάλους σου, πνευματικούς πατέρας, ιερείς, Αρχιερείς, τον αυθέντην σου, τον μάστορά σου, τους ευεργέτας γενικώς.

Όταν δεν ενδιαφέρεσαι διά την μόρφωσιν των παιδιών σου και δεν τα εκπαιδεύης με τον φόβον του Θεού, όταν τα υπαντρεύης χωρίς να θέλουν ή τα εμποδίζης να γίνουν ιερωμένοι, ή Μοναχοί εάν θέλουν, ή τα βιάζης να γίνουν τοιούτοι εάν θέλουν.

Όταν υβρίζης την γυναίκα σου ή τον άνδρα σου ή τα τέκνα σου και δεν επιμελήσαι της ψυχικής σωτηρίας των δούλων σου.

Αυτά όλα είναι αμαρτήματα και χρήζουν εξομολογήσεως.

Ακόμη αμάρτησες εάν εφόνευσες, είτε εν γνώσει, είτε εν αμελεία ή ο ίδιος ή μέσω άλλου (ως κάμνουν αι γυναίκες φονεύσαντες δια των ιατρών τα παιδιά εις την κοιλίαν των),

εάν έδωσες ή έλαβες βότανα ή φάρμακα διά να αποβάλης το παιδί ή διά να μη συλλάβης παιδί.

Εάν εθυμώθης και εμάλωσες, ή έδειρες, ή επλήγωσές τινα, ή έβαλες σκάνδαλα και εδάρησαν άλλοι.

Εάν θυμώνης, ή υβρίζης και αποδιώκης τους πτωχούς.

Εάν αναθεμάτισες τον εαυτόν σου ή άλλους ή εβλασφήμησες αυτούς ή παρέδωκες εις τον Διάβολον.

Εάν μετέδωκες ασθένειαν εις άλλον, που εσύ εγνώριζες ότι είχες κ.τ.τ.


Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζης, ότι αμαρτία προς εξομολόγησιν είναι η πορνεία με άνδρα ή γυναίκα ανύπανδρον, ή ξένην ή συγγενή σου, με χριστιανικήν ή αλλόφυλλον, με καλογραίαν ή λαικήν, με κληρικόν ή λαικόν.

Επίσης όταν έκανες αυνανισμόν (μαλακίαν) εις τον εαυτόν σου ή εις άλλον, ή θηλυκόν, ή αρσενοκοιτίαν εις άλλον ή άλλος εις εσέ.

Όταν συνήλθες με ζώα, ή με την γυναίκα σου παρά φύσιν, ή συνήλθες πριν στεφανωθής με αυτήν, ή με αυτόν.

Πρόσεξε ακόμη τας εξής αμαρτίας΄

Εάν στολίζεσαι με διάφορα φτιασίδια και αρώματα.

Εάν έκοψες τα μαλιά σου και έβαψες αυτά ή βάζης ξένα, ή βάζης πούδρες, κοκκινάδια, ή άλλα χρώματα εις τα χείλη σου, τα φρύδια σου, τα τσίνοτά σου, τα νύχια σου, (χειρών, ποδών) ή κατσαρώνης τα μαλλιά σου, ή φτιάνης ψεύτικες ελιές κ.τ.τ.

Ολα αυτά είναι σοβαρά αμαρτήματα, διότι είναι πρόξενα πορνείας.

Περί των γυναικών αυτών ο θείος Χρυσόστομος λέγει τα εξής, και ας τα προσέξουν και αι δήθεν θρησκευόμεναι, που πολλάκις η όλη εμφάνισις των είναι χειροτέρα των κοσμικών. «Το του σώματος ασχημονούν

πρόσωπον, το σώμα ημίγυμνον, ήμαγμένα τα χείλη, το

στόμα ώς άρκτου αίματι πεφοινισμένον, τας οφρύς ήσβωλομένας ως από χύτρας τινός, τας παρειάς κεκονιαμένας

κατά τους τοίχους των τάφων, πάντα εν αυτοίς ασβόλη

και τέφρα, και κόνις και εσχάτης δυσειδείας γνωρίσματα».

Εάν έγινες αίτιος να πορνεύση ή μοιχεύση τις με γυναίκα ή με άνδρα.

Εάν εσύ μετέφερες αλληλογραφίαν ή διευκόλυνες διά παράνομον έρωτα άνδρα ή γυναίκα, νέον ή νεάνιδα.

Οταν δεν βυζαίνης το παιδί σου διά να μη χαλάσουν τα κάλλη σου.

Οταν δανείζης μέ τόκον χρήματα,

Οταν δεν πληρώνης το προσωπικόν σου ή φέρεσαι σκαιώς εις τους υπηρέτας σου, εργάτας σου, υπαλλήλους σου κλπ.

Όταν κλέψης από νεκρόν ή Εκκλησίαν, ή από περιουσίας Ιερών Μονών, όταν κλέψης ζώα κ.τ.τ.

Όταν κλέψης ό,τι δήποτε πράγμα ή αγοράσης εν γνώσει σου κλοπιμαίον ή δέχεσαι κλέπτας εις το σπίτι σου.

Όταν έχης κατακρατήση ξένο πράγμα, δανεικόν, το οποίον δεν επέστρεψες. Η έκλεψες χρήματα,

ρούχα, φρούτα, κοσμήματα, κόττες, αυγά κ.τ.τ.

Εάν κλέψης στην εργασίαν σου ή δια λογαριασμόν άλλου, με

το μέτρο σου ή με το ζύγι σου ή με την γλώσσα σου.

Εάν κρυφίως μετέθεσες τα σύνορα στα χωράφιά σου ή ευρήκες κανένα ξένο πράγμα και δεν το φανέρωσες και το κράτησες.

Εάν ανοίγης ξένα γράμματα και τα διαβάζης ή τα μετατρέπης ή κλέπτης το περιεχόμενον.

Οταν ψεύδεσαι και υποκρίνεσαι διά να σε επαινούν οι άνθρωποι ενώ είσαι άλλος εις τα έσω.

Οταν κρίνης και καταλλαλής τινά ή μεθ' ηδονής ακούης κατάκρισιν άλλου, όταν κολακεύης τινά και επαινής ψευδώς διά λόγους σκοπιμότητος.

Οταν επεθύμησες να έχης την γυναϊκα ή τον άνδρα του πλησίον σου (εάν είσαι γυναίκα) ή

το σπίτι σου, το χωράφι του, το ζώον του κλπ.

"Οταν αγαπάς δόξαν και αξιώματα και ηδονάς του κόσμου τούτου.

Οταν έγινες κληρικός με χρήματα ή όταν λαμβάνης χρήματα κατά την εξομολόγησιν ή την θείαν Κοινωνίαν.

Οταν κληρικός υπάρχων πηγαίνης εις καφενείον, θέατρον, κινηματογράφος, γήπεδον, ιππόδρομος, ένθα τα

έργα του Σατανά.

Όταν εδικαίωσας αιρετικούς εις δήθεν ευλογοφανή επιχειρήματα αυτών.

Όταν έπεσες εις αιρετικόν τι φρόνημα Οικουμενισμόν χιλιασμόν, κουμμουνισμόν, προτεσταντισμόν, υπνωτισμόν, πνευματισμόν, Μασσωνισμόν, Ροταριανισμόν, Βουδδισμόν, Υπαρξιασμόν, Φετιχισμόν κλπ.

Οταν διαβάζης βιβλία των ως άνω αιρέσεων ή περιοδικά ή εφημερίδας αισχρού περιεχομένου.

Οταν δεν κάμνης από εντροπήν ή ασέβειαν τον σταυρόν σου εις δημοσίους

χώρους, εστιατόρια κλπ.

Όταν υποστηρίζης ότι η Ορθόδοξος Θρησκεία είναι ομοία των άλλων άνευ διαφορας.

Οταν ήλθες εις δύσκολον θέσιν υλικήν ή σωματικήν και δεν εζήτησες βοήθειαν από ιατρών ή άλλον τινα, λέγων ότι θα σε βοηθήση ο Θεός.

Οταν εθεώρησας τον

Θεόν αίτιον, ασθενείας, θανάτου προσφιλούς σου, ναυαγίου, πυρκαϊάς κλπ.

Οταν νομίζης ότι δύνασαι να είσαι με τον Θεόν και τον κόσμον ταυτοχρόνως.

Οταν αδιαφορής διά την υγείαν σου εκθέτοντας τον εαυτόν σου εις διαφόρους στερήσεις από αδιαφορίαν ή φιλαργυρίαν.

Οταν αδιαφορής διά τον σκανδαλισμόν που προκαλούν ή γυναίκα σου ή αι κόραι Σου η η αδελφή σου με την ασεμνον ενδυμασίαν των.

Οταν δεν ειρηνεύης μετά πάντων ανθρώπων, όσον περνά από το χέρι σου.

Όταν είσαι και οκνηρός και αποφεύγης την εργασίας και έπαιτής ή όταν έχης πράγματι ανάγκην ενισχύσεως και έντρέπεσαι να ζητήσης βοήθειαν.

Οταν εβάπτισες και κατόπιν δεν έδιδαξες το βαπτισθέν, ό, τι ώμολόγησες δι' αυτό ενώπιον του Χριστού αδιαφορώντας δι' αυτό κλπ.

Οταν δεν ανάπτης το κανδήλι σου καθ ' όλον το 24 / ωρον η ανάπτης με ακάθαρτον έλαιον ή πιστεύης εις την τύχην η είσαι αχάριστος προς τον Θεόν ή τους ευεργέτας σου.

Οταν δεν εκκλησιάζεσαι τακτικά, δεν δέχεσαι ευχαρίστως τάς δοκιμασίας του Θεού, αξιώνης από τον Θεόν να σου δείξη θαύματα, δεν μελετάς την Αγίαν Γραφήν ή δεν ακροάσαι τον λόγον του Θεού, ιεροκατηγορής, δεν ομολογείς την πίστιν σου, εντρέπεσαι να είπής  οτι είσαι Χριστιανός, όταν ακούης λόγους εναντίον του Θεού και συμφωνείς, σιωπάς ή είσαι ελευθερόστομος λέγων βομολοχίας και σόκιν και κάμνεις απρεπείς χειρονομίας, όταν έντρέπεσαι και τρώγης φαγητόν ή γλυκόν άρτίσημον ήμέραν νηστείας από εντροπήν ή μήπως παρεξηγηθής.

Οταν δεν χαίρεσαι μετά χαιρόντων και δεν κλαίεις μετά κλαιόντων.

Οταν δεν κρατάς τας υποσχέσεις σου, μισής τους αμαρτωλούς, πειράζεις τους γείτονας ή τους αδυνάτους.

Οταν έγινες ηδονοβλεψίας ή έκαμες άλλον ή άλλην να γίνη ηδονοβλεψίας.

Οταν παρακολουθής συνάντησιν ετεροφύλων ζώων ή συνιστάς είς άλλους να πράξουν τούτο.

Οταν έφύτευσες ναρκωτικά, ή επώλησες είς άλλους .

Εάν έρριψες στάχτην από τσιγάρον η ψαθί ή άλλο τι εις οίνον γυναικός προκειμένου να ζαλισθή και να την κακοποιήσης ή εις οίνον ανδρός.

Εάν έγινες σαδιστής προς οιονδήποτε άνθρωπον ή ζώον.

Εάν απήγαγες βιαίως ή άκουσίως τινά ή εβοήθησες άλλον ή άλλην να πράξη τούτο.

Εάν έγινες γυμνιστής ή παρεκίνησες άλλον εις τον γυμνισμόν ή εις θέατρον ή αθλητισμόν ή μπαλέττον ή κινηματογράφον.

Εάν ως γονεύς ή άδελφός παρεκίνησες ή ηνέχθης η κόρη σου, η αδελφή σου, ή γυναίκα σου, να εκτεθή εις διαγωνισμόν καλλονής ή άλλη τινά.

Εάν έλαβες μέρος εις επιτροπής των καλλιστείων.

Εάν η γυνή εσκανδαλίσθη από την εικόνα του  Κυρίου ή ώς ανήρ από της Θεοτόκου.

Εάν εξέθεσες τον έαυτόν σου ως μοντέλον είς γλύπτην, ζωγράφον, έπιπλοποιόν (σκαλιστήν), σκιτσογράφον.

Εάν ώς ανήρ ή γυνή περιεργάσθης επί το πονηρόν άγαλμα γυμνόν ανδρός ή γυναικός.

Εάν επόρνευσες επί νεκράς ή έκλεψες αντικείμενα νεκρού.

Εάν αυνανίσθης εν τη θαλάσση ή ήσο θεατης άλλου πράττοντος τούτο.

Εάν έγινες αιτία μέ τάς κινήσεις σου να σκανδαλισθή άλλος.

Εάν εις τας οδούς ή αλλού πού; προεκάλεσες άνδρας ή γυναίκας προς διαφθοράν.

Εάν είς χώρους συνωστισμού επροκάλεσες σκάνδαλον είς άνδρας, εάν είσαι γυνή ή εις γυναίκας εάν είσαι ανήρ.

Εάν αποκαλής τους ανθρώπους ή τους Αγίους «γρουσούζηδες» διότι ο καιρός δεν ευνοεί τάς έπιθυμίας σου.

Εάν έκλεισες εις Φρενοκομείον ανθρώπους προκειμένου να τους κληρονομήσης ή διότι δεν συμφωνούν μαζί σου .

Εάν περιπέζης ψυχοπαθείς ή τους κλέπτης το φαγητον ή τα φάρμακά των ή πορνεύης μετ' αυτών.

Εάν έκαμες διά των χειρών σου διάφορα πορνικά σχήματα σκανδαλίσας ομοφύλους ή ετεροφύλους σου.

Εάν λυπείσαι διά ιερωμένον ή Μοναχών ή Μοναχήν διότι εγκατέλειψαν τον κόσμον.

Εάν ως κληρικός ή ψάλτης δεν μελετάς  ολα τα ιερά γράμματα των ακολουθιών κ.τ.τ.

Εάν φοράς ανδρικά ως γυνή ή γυναικείαν κόμην ως ανήρ, όπου το Ευαγγέλιον απαγορεύει με το «ανήρ εάν κομά, ατιμία αυτώ έστι» (Α' Κορινθ. ια' 14 και Δευτερονό μιον KΑ' 5).


Πάντα ταύτα και μύρια άλλα που ο νους μας δεν συλλαμβάνει είναι απότοκα της ενεργείας του Διαβόλου και πρέπει να εξομολογούνται.

Και ας παύση ο θρύλος «Εγώ δεν έχω τίποτε να πώ, δεν έχω κάνει τίποτε, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα κ.τ.τ. ».

Διότι και μόνον ο φθόνος, το μίσος, η ζήλεια, η κατάκρισις, ή φιλαργυρία, το ψεύδος , ή οίησις , ή ασυνέπεια και η σκληρότης, που υπάρχουν μεταξύ των θρησκευομένων ακόμη χριστιανών, είναι ικανά να γεμίσουν την Κόλασιν.

Σημειώσατε εάν θέλετε, τάς ως άνω και μόνον αμαρτίας και τον πρώτον τυχόντα λεγόμενον Χριστιανών που θα συναντήσετε προσέξετε τον εις αυτές και θα διαπιστώσετε ότι τάς έχει όλας.

Δι' αυτό μολύβι και χαρτί και κλείσιμο εις το δωμάτιον και έρευνα του εαυτού μας από 8 ετών και εντεύθεν και αν είσαι γυναίκα από νεαρά μέχρι του αρραβώνος σου, του γάμου σου και μέχρι σήμερον.

Ποία η ζωή σου ώς νέα, ως μαθήτρια, ώς αρραβωνιασμένη, ώς έγγαμος και τότε ας υπάγωμεν εις τον εξομολόγον.

Από το βιβλίο: ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ σελ, 60- 70.

Αγαπητοί φίλοι της σελίδας, παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και κόσμιοι στις εκφράσεις σας, με σεβασμό, κατανόηση και αξιοπρέπεια, προς τους συνανθρώπους μας, όπως αρμόζει σε λογικούς ανθρώπους, αλλά και σε ενσυνείδητους Χριστιανούς οι οποίοι κάνουν πράξη τον Ευαγγελικό λόγο, «Αγαπάτε αλλήλους». Φυλάξτε το στόμα σας, από λόγια περιττά, πικρόχολα, ανώφελα, ασκηθείτε στην προσευχή του Ιησού, εγκρατευθείτε και ο Κύριος θα σας περιβάλλει με το ανεκτίμητο δώρο της αγάπης Του. Οι απόψεις της ιστοσελιδας μπορεί να μην ταυτίζονται με τα περιεχόμενα του άρθρου. Τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο την ιστοσελιδα. Οι διαχειριστές της ιστοσελιδας δεν ευθύνονται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, γενικά και εναντίον των συνομιλητών ή των συγγραφέων. Μην δημοσιεύετε άσχετα σχόλια με το θέμα. Με βάση τα παραπάνω με λύπη θα αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε τα απρεπή και βλάσφημα σχόλια τα οποία δεν αρμόζουν στον χαρακτήρα και στο ήθος της σελίδας μας χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.